Irit Bardugo’s Bar Mitzvah – Nov 5 ’23 – 05:00AM – Evans Performance Center at Shalom Austin