Yiddish Mean Girls – Nov 5 ’23 – 11:00AM – Evans Performance Center at Shalom Austin