Cut – Nov 5 ’23 – 02:00AM – Evans Performance Center at Shalom Austin