Karaoke – Nov 5 – 07:45PM – Shalom Austin Performance Center